Yhdistyksen säännöt

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 
Yhdistyksen nimi on Helsingin Kansallinen Kulttuuriyhdistys HPKY ry. Yhdistys kuuluu Kansallinen Kulttuuriliitto ry:een, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue Helsinki.

2 § TARKOITUS 
Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueellaan, 
- toimia omaehtoisen kulttuurityön ja –harrastustoiminnan virittäjänä ja kehittäjänä kansalaisten keskuudessa, 
- pyrkiä yleiseen koulutuksen ja kulttuurin tason kohottamiseen, 
- kehittää yhteiskunnan kulttuuripalveluja ulottumaan tasapuolisesti kansalaisten keskuuteen taloudellisista, alueellisista ja sosiaalisista tekijöistä riippumatta, 
- edistää monipuolista kulttuuriajattelua, 
- laajentaa porvarillista yhteistyötä kulttuuripolitiikan alalla, 
- tukea ja kehittää suomalaisia kulttuuriarvoja, 
- pitää yhteyttä muihin kulttuurijärjestöihin 

3 § TOIMINNAN LAATU 
Pyrkimystensä toteuttamiseksi yhdistys 

1) harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää tiedotustyötä ja julkaisutoimintaa sekä järjestää kursseja, neuvottelutilaisuuksia, kokous- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä ja juhlia,

2) kantaa jäseniltään jäsenmaksuja, järjestää varainkeräyksiä, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia

3) voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, harjoittaa ravintola- ja kahvilaliikettä, elokuva- ja kustannustoimintaa ja muistoesineiden myyntiä sekä järjestää arpajaisia
Taloudellista toimintaansa varten yhdistys tarvittaessa hankkii asianomaisen luvan.

4 § JÄSENET 

Varsinaiset jäsenet 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä viisitoista (15) vuotta täyttänyt henkilö, joka hyvksyy yhdstyksen tarkoituksen ja toiminnan sekä liiton yleiset periaatteet ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

Kannattavat jäsenet 
Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä rekisteröidyn yhdistyksen tai yksityisen henkilön. 

Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen
Kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön. Yhdistyksellä voi olla vain yksi (1) kunniapuheenjohtaja kerrallaan. Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa ansioituneen henkilön. 

Jäsenmaksut
Jokainen varsinainen ja kannattava jäsen suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuna sen määrän, jonka yhdistyksen syyskokous seuraavaa kalenterivuotta varten kullekin jäsenelle vahvistaa. Kunniapuheenjohtajaa ja -jäsentä ei velvoiteta suorittamaan jäsenmaksua.

5 § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET 
Yhdistyksen toimieliminä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanovalta on hallituksella.

6 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN AIKA JA KOKOONKUTSUMINEN 

Varsinainen kokous 
Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi yksi varsinainen kokous, jonka tulee sijoittua heinäkuun alun ja marraskuun lopun välille.

Ylimääräinen kokous 
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous itse tai hallitus niin päättää tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun kokousta on asianmukaisesti pyydetty.

Kokouskutsu 
Yhdistyksen kokouksen paikan toimialueella ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kokouskutsu on vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta julkaistava yhdistyksen internetsivuilla ja lähetettävä, joko sähköpostilla tai kirjeitse, yhdistyksen jäsenille.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN OSANOTTAJAT JA ALOITEOIKEUS 

Äänivalta 
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnä olevalla jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni.

Päätöksenteko 
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa. Vaalit on suoritettava umpilipuin, milloin vähintään kaksi (2) äänivaltaista osanottajaa sitä pyytää.

Läsnäolo- ja puheoikeus 
Läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa on kannattajajäsenillä ja lisäksi liiton edustajille. Yhdistyksen kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin sitä pyytäville henkilöille.

Aloiteoikeus 
Oikeus aloitteiden tekemiseen yhdistyksen kokoukselle on yhdistyksen jäsenillä ja liittohallituksella. Aloitteet on jätettävä yhdistyksen puheenjohtajalle viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta, lukuun ottamatta niitä aloitteita, jotka on mainittava kokouskutsussa ja jotka on jätettävä kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Hallitus esittää tehdyt aloitteet lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN ASIAT 
Varsinaisessa kokouksessa 
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (2), 
- todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
- vahvistetaan kokouksen työjärjestys, 
- käsitellään hallituksen toimintakertomus, 
- käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös, 
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille, 
- käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, 
- määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruus, 
- käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio, 
- valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa sekä näille varatoiminnantarkastajat,, 
- valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, 
- valitaan muita hallituksen jäseniä näiden sääntöjen edellyttämä määrä, 
- valitaan yhdistyksen edustajat liittokokouksiin liiton sääntöjen edellyttämällä tavalla, 
- käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot. 

Ylimääräinen kokous 
Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu, sekä ne hallituksen esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäviksi, mikäli asiaa ei tarvitse mainita kokouskutsussa.

9 § HALLITUS 

Jäsenet 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan, joita kutsutaan yhdistyksen varapuheenjohtajaksi, sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi.

Kokoukset 
Hallitus on kutsuttava koolle milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä todistettavasti puheenjohtajalta vaatii. Tällöin hallituksen kokous on pidettävä viimeistään kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun kokouksen koollekutsumista koskeva vaatimus on esitetty.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.
Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä tammikuun loppuun mennessä.

Päätösvaltaisuus
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa. 

Läsnäolo- ja puheoikeus 
Läsnäolo- ja puheoikeus on liiton edustajalla ja hallitus voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin henkilöille. 

Hallituksen tehtävät 
Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt muuten edellyttävät: 
1) johtaa yhdistyksen toimintaa liitohallituksen ohjeiden sekä yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, 
2) valvoa sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten noudattamista, 
3) valmistella yhdistyksen kokousten käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle, 
4) vahvistaa yhdistyksen alaisina toimivien toimikuntien ja kerhojen toimintaohjeet sekä valvoa ja ohjata kerhojen toimintaa, 
5) päättää varojen hankinnasta, vastata omaisuuden hoidosta, 
6) huolehtia jäsenhankinnasta ja hyväksyä uudet jäsenet, 
7) pitää jäsenrekisteriä ja valvoa jäsenmaksujen maksamista sekä antaa pyydettäessä tietoja jäsenluettelostaan liitolle, 
8) järjestää koulutus-, harrastus-, tiedotus- ja vaikuttamistoimintaa yhdistyksen toimialueella, 
9) huolehtia 3§:ssä mainitusta myyntitoiminnasta, 
10) valita tarvittavat toimihenkilöt ja edustajat niihin elimiin, joihin hallituksella on oikeus valita edustajat, 
11) huolehtia siitä, että yhdistyksen toiminta ulottuu sen toiminta-alueen kaikkiin osiin, 

Nimenkirjoittajat 
Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä sihteerin kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

Toiminta- ja tilivuosi 
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista kokousta. Toiminnantarkastajien tulee palauttaa asiakirjat ja kirjallinen lausuntonsa viimeistään kymmenen (10) päivää ennen yhdistyksen varsinaista kokousta hallitukselle. Taloudenhoitajan tulee olla läsnä toiminnantarkastuksessa. 

10 § LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖT 
Luottamus- ja toimihenkilöiksi voidaan valita vain yhdistyksen henkilöjäseniä. 

11 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN 
Jos jäsen päättää erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä ilmoitus kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroavan jäsenen on suoritettava kaikki ne taloudelliset velvoitteet, jotka jäsenelle kuuluvat sinä kalenterivuonna, jona eroaminen tapahtuu, mikäli hallitus ei häntä näistä vapauta. 

Jos yhdistyksen jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kahden viimeisen vuoden aikana, taikka on muutoin jättänyt toteuttamatta ne velvoitteet, joihin jäsen yhdistykseen liittyessään on sitoutunut, tai jos jäsen on toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla, on hallituksella oikeus erottaa jäsen. Erottamispäätöksestä jäsenellä on oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Jos yhdistyksen kokous kuultuaan hallitusta ja erotettua jäsentä sekä hankittuaan muut tarpeelliseksi katsomansa selvitykset hyväksyy vähintään kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä erottamispäätöksen, se tulee voimaan heti. Muussa tapauksessa erottamispäätös raukeaa. 

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
Näiden sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, jos siitä on kokouskutsussa mainittu. Päätöksen tekemiseksi vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä sekä sääntöjen muutokselle liittohallituksen hyväksyminen. Yhdistyksen purkautuessa on sen varat luovutettava liitolle.

08.11.2016 Voimassaolevat säännöt